Intern kontrol - hvidvaskområdet
Intern kontrol - hvidvaskområdet
Få gennemført en uafhængig intern kontrol og få sikkerhed for virksomhedens regeloverholdelse
Risikovurdering og risikostyring
Risikovurdering og risikostyring
Få hjælp til at dokumentere risikovurderingen og tilrettelægge effektiv risikostyring på baggrund heraf
Politikker, forretningsgange og kontroller
Politikker, forretningsgange og kontroller
Vi assisterer virksomheder med at udarbejde skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, der sikrer efterlevelse af reglerne om anti-hvidvask
Compliance og effektivitet – den praktiske tilgang
Compliance og effektivitet – den praktiske tilgang
Kom sikkert igennem junglen af regler om anti-hvidvask og optimer jeres regelefterlevelse og compliance
Kundekendskabsprocedurer
Kundekendskabsprocedurer
Gennemfør jeres on-boarding korrekt og effektivt

Hvidvask af udbytte fra kriminalitet er et alvorligt samfundsproblem. Hvidvask er samtidig et komplekst problem, fordi det ofte involverer sofistikerede metoder til at dække over de kriminelle aktiviteter. Hvidvaskloven, og efterlevelsen heraf, er derfor særdeles vigtig for det danske samfund.

Inspicio er en uafhængig nichebaseret rådgivnings- og konsulentvirksomhed, der leverer ydelser inden for praktisk regelefterlevelse af hvidvaskloven. Inspicio assisterer således en lang række virksomheder med at sikre overholdelse af hvidvaskloven. Med hjælp fra Inspicio sikres effektive forretningsgange og en vedvarende compliance i forhold til seneste lovgivning på området. Vi har et indgående kendskab til kravene i hvidvaskloven, og kan derfor sikre en hurtig og effektiv implementering af nødvendige politikker, procedurer og forretningsgange, samt sikre, at alle dokumentationskrav er overholdt.

Læs mere

Forretningsmodel

Iboende risiko for misbrug (risikovurderingen)

Politikker, procedurer og kontroller

UDVALGTE YDELSER

Virksomheden skal foretage en vurdering af den iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask og finansiering af terrorisme. Risikovurderingen er afgørende, da denne bl.a. danner grundlag for, hvordan virksomheden tilrettelægger sin risikostyring, herunder politikker, forretningsgange og kontroller. Vi assisterer virksomheder med at dokumentere risikovurderingen, så denne efterlever kravene i hvidvasklovens § 7.
Læs mere
Virksomhedens politikker, forretningsgange og kontroller er virksomhedens tiltag for at få en effektiv forebyggelse, begrænsning og styring af risici for hvidvask og finansiering af terrorisme. Disse skal dokumenteres i henhold til hvidvasklovens § 8. Vi assisterer virksomheder med at optimere politikker, forretningsgange og kontroller, og sikre, at disse overholder dokumentationskravene.
Læs mere
Virksomheden skal etablere en intern kontrol, der skal medvirke til at sikre, at virksomheden overholder lovens krav på hvidvaskområdet. Den interne kontrol består bl.a. af en kontrol af, at virksomhedens politikker og forretningsgange overholdes. Vi hjælper virksomheder med at gennemføre intern kontrol, så det sikres, at virksomheden overholder lovens krav på hvidvaskområdet.
Læs mere
Erhvervsstyrelsen fører et risikobaseret tilsyn med blandt andet revisionsvirksomheder og virksomheder inden for bogholderi og erhvervsservice, skatterådgivere, ejendomsmæglere, kunsthandlere mv. Virksomhederne udvælges på et risikobaseret grundlag. Formålet med besøget er blandt andet at gennemgå virksomhedens kendskab til og overholdelse af hvidvaskloven, ligesom der vil blive udtaget et antal kundesager til gennemgang. Er virksomheden varslet om at Erhvervsstyrelsen kommer på tilsynsbesøg, kan Inspicio assistere jer med processen fra indsendelse af materiale forud for tilsynsbesøget, såvel som under og efter kontrolbesøget, når udkast til afgørelse er modtaget. Inspicio har assisteret en lang række virksomheder med at komme godt igennem myndighedernes tilsynsbesøg, bl.a. som bisidder.
Læs mere
Det er et grundlæggende princip i hvidvasklovgivningen, at virksomheden skal kende sine kunder. Virksomheden skal derfor også løbende overvåge den etablerede forretningsforbindelse. ”KYC” software kan være en effektiv metode til at dokumentere udførte kundekendskabsprocedurer. De konkrete faglige vurderinger der skal foretages igennem processen rejser imidlertid ofte praktiske spørgsmål, herunder i relation til tidspunkt for udførelse, indhentelse og kontrol af identifikationsoplysninger (distancekunder, brug af NemID mv.), identifikation af reelle ejere og politisk eksponerede personer, risikovurdering og lempede, henholdsvis skærpede, kundekendskabsprocedurer mv. Vi hjælper med at afklare disse praktiske spørgsmål, så kundekendskabsprocedurerne ikke henstår mangelfuldt udført.
Læs mere
Politisk eksponerede personer (PEP) er personer, der bestrider et særligt offentligt tillidshverv, og derfor kan være modtagelige for bestikkelse og anden korruption. Virksomheden skal altid søge at fastlægge, om en kunde er PEP. Procedurer til at afgøre, om en kunde, kundens reelle ejer, den begunstigede til en livsforsikringspolice eller den begunstigedes reelle ejer er PEP, skal være implementeret. Vi hjælper med at tilrettelægge disse procedurer på en praktisk anvendelig måde, så bl.a. kravet om ”rimelige foranstaltninger til at identificere kunder, der er nærtstående eller nær samarbejdspartner til PEP’er”, er overholdt.
Læs mere
Virksomhedens pligter er vidtrækkende. Det er helt afgørende, at virksomheden efterlever kravene, og således er i stand til at afgøre, hvornår pligterne indtræder. Er en række betingelser opfyldt, skal virksomheden undersøge baggrunden for og formålet med en transaktion. Der skal ske omgående underretning til Hvidvasksekretariatet, hvis virksomheden er vidende om, har mistanke om eller rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Vi hjælper virksomheder med at overholde pligterne, herunder at gennemføre og dokumentere de nødvendige tiltag rettidigt.
Læs mere

Persondata hos Inspicio

Følg Inspicio på LinkedIn