Inspicios ydelser

Virksomheden skal foretage en vurdering af den iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask og finansiering af terrorisme. Risikovurderingen er afgørende, da denne bl.a. danner grundlag for, hvordan virksomheden tilrettelægger sin risikostyring, herunder politikker, forretningsgange og kontroller. Vi assisterer virksomheder med at dokumentere risikovurderingen, så denne efterlever kravene i hvidvasklovens § 7.
Læs mere
Virksomhedens politikker, forretningsgange og kontroller er virksomhedens tiltag for at få en effektiv forebyggelse, begrænsning og styring af risici for hvidvask og finansiering af terrorisme. Disse skal dokumenteres i henhold til hvidvasklovens § 8. Vi assisterer virksomheder med at optimere politikker, forretningsgange og kontroller, og sikre, at disse overholder dokumentationskravene.
Læs mere
Virksomheden skal etablere en intern kontrol, der skal medvirke til at sikre, at virksomheden overholder lovens krav på hvidvaskområdet. Den interne kontrol består bl.a. af en kontrol af, at virksomhedens politikker og forretningsgange overholdes. Vi hjælper virksomheder med at gennemføre intern kontrol, så det sikres, at virksomheden overholder lovens krav på hvidvaskområdet.
Læs mere
Erhvervsstyrelsen fører et risikobaseret tilsyn med blandt andet revisionsvirksomheder og virksomheder inden for bogholderi og erhvervsservice, skatterådgivere, ejendomsmæglere, kunsthandlere mv. Virksomhederne udvælges på et risikobaseret grundlag. Formålet med besøget er blandt andet at gennemgå virksomhedens kendskab til og overholdelse af hvidvaskloven, ligesom der vil blive udtaget et antal kundesager til gennemgang. Er virksomheden varslet om at Erhvervsstyrelsen kommer på tilsynsbesøg, kan Inspicio assistere jer med processen fra indsendelse af materiale forud for tilsynsbesøget, såvel som under og efter kontrolbesøget, når udkast til afgørelse er modtaget. Inspicio har assisteret en lang række virksomheder med at komme godt igennem myndighedernes tilsynsbesøg, bl.a. som bisidder.
Læs mere
Det er et grundlæggende princip i hvidvasklovgivningen, at virksomheden skal kende sine kunder. Virksomheden skal derfor også løbende overvåge den etablerede forretningsforbindelse. ”KYC” software kan være en effektiv metode til at dokumentere udførte kundekendskabsprocedurer. De konkrete faglige vurderinger der skal foretages igennem processen rejser imidlertid ofte praktiske spørgsmål, herunder i relation til tidspunkt for udførelse, indhentelse og kontrol af identifikationsoplysninger (distancekunder, brug af NemID mv.), identifikation af reelle ejere og politisk eksponerede personer, risikovurdering og lempede, henholdsvis skærpede, kundekendskabsprocedurer mv. Vi hjælper med at afklare disse praktiske spørgsmål, så kundekendskabsprocedurerne ikke henstår mangelfuldt udført.
Læs mere
Politisk eksponerede personer (PEP) er personer, der bestrider et særligt offentligt tillidshverv, og derfor kan være modtagelige for bestikkelse og anden korruption. Virksomheden skal altid søge at fastlægge, om en kunde er PEP. Procedurer til at afgøre, om en kunde, kundens reelle ejer, den begunstigede til en livsforsikringspolice eller den begunstigedes reelle ejer er PEP, skal være implementeret. Vi hjælper med at tilrettelægge disse procedurer på en praktisk anvendelig måde, så bl.a. kravet om ”rimelige foranstaltninger til at identificere kunder, der er nærtstående eller nær samarbejdspartner til PEP’er”, er overholdt.
Læs mere
Virksomhedens pligter er vidtrækkende. Det er helt afgørende, at virksomheden efterlever kravene, og således er i stand til at afgøre, hvornår pligterne indtræder. Er en række betingelser opfyldt, skal virksomheden undersøge baggrunden for og formålet med en transaktion. Der skal ske omgående underretning til Hvidvasksekretariatet, hvis virksomheden er vidende om, har mistanke om eller rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Vi hjælper virksomheder med at overholde pligterne, herunder at gennemføre og dokumentere de nødvendige tiltag rettidigt.
Læs mere